Archief - 2012

31 DECEMBER 2012

Gouden Handdruk 2013 belastingpercentages

Als u in 2013 een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ontvangt, heeft u de keuze om direct belasting te betalen of het bedrag onder te brengen in banksparen of in een stamrecht B.V. U betaalt dan pas belasting bij de latere uitkeringen uit het banksparen of de stamrecht BV.

lees meer >

12 november 2012

Voorgestelde wetswijzigingen aangaande het ontslagrecht

In het regeer akkoord worden de volgende voorstellen gepresenteerd in het kader van het ontslagrecht.

Het reageerakkoord bevat een concrete beleidsvisie maar dat is nog geen wetgeving.
Daarvoor moeten de voorstellen eerst in een wetsvoorstel worden omschreven. De Tweede en Eerste Kamer moet dit daarna allebei nog goedkeuren.

lees meer >

2 oktober 2012

Voorzichtig met terugstorten kapitaal en dividend uitkeringen bij B.V.’s met stamrecht-  pensioen- of lijfrente verplichtingen

Per 1 oktober 2012 geldt het nieuwe B.V.-recht (Flex B.V). Met deze belangrijke wetswijziging voert de wetgever een aantal maatregelen in die het ondernemen vanuit een B.V. aantrekkelijker maken. De wetswijziging is relevant voor zowel bestaande als nieuwe B.V. ’s.

De meest opvallende wijzigingen zijn de afschaffing van het verplichte minimum (start)kapitaal van € 18.000, de afschaffing van de bankverklaring, de accountantsverklaring en de afschaffing van de verplichte blokkeringsregeling.

lees meer >

11 september 2012

Stamrechtvrijstelling niet van toepassing omdat uitkering niet is verstrekt als compensatie wegens te derven inkomen maar als incentive voor nieuwe arbeidsovereenkomst

Bij de verkoop van de aandelen van een BV aan een Zweeds concern in 2001 heeft de voormalige enig aandeelhouder voor zijn zoon een vergaand recht op een ontslagvergoeding bedongen in geval zijn zoon niet gehandhaafd wordt als managing director van de BV. In de loop van 2009 wordt de zoon benoemd tot logistiek manager Central Europe, wat gepaard gaat met de beëindiging van de oude dienstbetrekking en het aangaan van een geheel nieuw geregelde dienstbetrekking.

lees meer >

10 juLi 2012

NotariËle akte oprichting (Stamrecht) B.V. komt in de toekomst ook te vervallen

Ondernemers hebben straks ook geen notariële akte meer nodig om een besloten vennootschap (B.V.) op te richten. Dit geldt dan natuurlijk ook voor de oprichting van een Stamrecht B.V.

lees meer >

25 juni 2012

Oprichting FlexStamrecht B.V. nu al in gang zetten!

Zoals u weet verandert de wetgeving voor het oprichten van Stamrecht B.V.’s na 1 oktober a.s. waardoor het nog eenvoudiger wordt het bedrag van een ontslagvergoeding fiscaal vriendelijk onder te brengen in een Stamrecht B.V.

lees meer >

12 juni 2012

Ondernemer kan makkelijker Stamrecht BV oprichten na 1 oktober 2012

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van minister Opstelten aangenomen waardoor ondernemers met ingang van 1 oktober 2012 makkelijker een BV kunnen oprichten. Belangrijk is de afschaffing van het minimumkapitaal van 18.000 euro als startkapitaal.

lees meer >

14 mei 2012

Herzien besluit over vrijwillige voortzetting pensioenopbouw tot 10 jaar na ontslag

Het is onder voorwaarden mogelijk om tot maximaal 10 jaar na ontslag door te gaan met pensioenopbouw uit de voormalige dienstbetrekking. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs een besluit herzien met daarin de voorwaarden voor de voortzetting van de pensioenopbouw. Degenen die doorgaan met pensioenopbouw kunnen de bijdrage voor de voortgezette pensioenopbouw (als negatief loon) in aftrek brengen op het inkomen uit werk en woning als de pensioenregeling in fiscaal opzicht kwalificeert als zuivere pensioenregeling. In voorkomende gevallen kwalificeren de bijdragen niet als negatief loon maar als ‘uitgaven voor inkomensvoorzieningen’ waartoe onder meer lijfrentepremies behoren. Ook in dat geval zijn de bijdragen onder voorwaarden aftrekbaar. Het besluit is op 10 mei 2012 in werking getreden en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

lees meer >

26 APRIL 2012

Geen 30%-regeling uitgezonden werknemers over ontslagvergoeding

Hof Den Haag had in juli 2011 beslist dat de 30%-vergoedingsregeling voor uitgezonden of uit het buitenland aangeworven werknemers in de betreffende procedure niet van toepassing was op een ontslagvergoeding. De grondslag van de 30%-vergoedingsregeling is beperkt tot loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en strekt niet uit tot loon uit vroegere dienstbetrekking.

lees meer >

8 maart 2012

Minimumkapitaalseis (stamrecht-) BV per 1 juli 2012 afgeschaft

De minister heeft in het weekend van 4 maart 2012 aan de Notarissen laten weten dat zij streeft naar invoering van deze afschaffing van de minimum kapitaalseis per 1 juli 2012. Weliswaar moet de Eerste Kamer nog akkoord gaan maar de kans dat de invoering dit jaar gaat plaatsvinden is nu wel aanzienlijk toegenomen.

lees meer >

8 FEBRUARI 2012

Nieuwe versie Handreiking gederfd of te derven loon

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) heeft op 25 januari 2012 een nieuwe versie van de handreiking gederfd of te derven loon gepubliceerd (versie 10 januari 2012).

lees meer >