Archief - 2011

21 december 2011

Vanaf 1 januari 2013 ontslagvergoeding maximaal  € 75.000 in publieke sector

De Tweede Kamer heeft 6 december 2011 ingestemd met het wetsvoorstel, dat de beloning waaronder ook de ontslagvergoeding van  bestuurders en hoogste leidinggevenden in de (semi)publieke sector aan een wettelijk maximum bindt.

lees meer >

25 NOVEMBER 2011

Gouden handdruk in jaar ontvangst belastbaar

Hoge Raad 11 november 2011, nr. 2010/02319
X, werknemer, is op 16 oktober 1996 op staande voet ontslagen. In de daarop volgende ontslagprocedure wordt vastgesteld dat X' werkgever in verband met het ontslag aan X een vergoeding moet betalen. In januari 2002 wordt deze vergoeding vastgesteld op afgerond fl. 121.000. Op 4 december 2003 deelt X aan zijn werkgever mee dat hij dit bedrag in een keer wil ontvangen. Het geld wordt in januari 2004 door de werkgever aan X betaald onder inhouding van loonheffing.

lees meer >

21 NOVEMBER 2011

Levensverwachting ouderen stijgt zeer sterk

Tussen 2000 en 2010 is de levensverwachting van pasgeborenen sterk toegenomen. Deze steeg voor mannen van 75,5 tot 78,8 jaar en voor vrouwen van 80,6 tot 82,7 jaar. De resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd nam bij mannen toe van 15,3 tot 17,6 jaar. Bij vrouwen was de toename iets minder sterk, van 19,2 tot 20,8 jaar, meldt het CBS.

lees meer >

25 OKTOBER 2011

Variabiliseren periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft op 27 september 2011 een vraag & antwoord gepubliceerd op het gebied van het verschil in de hoogste en laagste uitkering bij goudenhanddrukstamrechten.
In tegenstelling tot de wettelijk eisen bij een lijfrente waarvoor aftrek kan worden genoten, hoeven de termijnen bij een goudenhanddrukstamrecht dus ook die uit een Stamrecht BV niet vast te zijn.

lees meer >

19 OKTOBER 2011

Stamrecht BV oprichten vanaf 2012

De Tweede Kamer heeft 4 oktober 2011 de Invoeringswet Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht aangenomen. De Wet heeft ook consequenties voor het oprichten van een Stamrecht BV. De Minister wil de wet invoeren per 1 januari 2012. Al is wel weer de vraag of deze datum als invoeringsdatum gehaald wordt. De Invoeringswet gaat nu naar de Eerste Kamer.

lees meer >

23 SEPTEMBER 2011

Goudenhanddrukstamrecht belast bij ontbinding Stamrecht BV

Hof Arnhem 26 juli 2011, nr. 2011/00072

X heeft een gouden handdruk stamrecht bedongen bij de eigen stamrecht BV. De stamrecht BV is op 9 december 2003 wegens gebrek aan baten ontbonden en uitgeschreven uit het register van de Kamer van Koophandel (KvK). Het voornemen tot ontbinding is op 10 oktober 2003 door de KvK aan de stamrecht BV meegedeeld. Bij brief van 21 januari 2010 heeft X bij de KvK bezwaar gemaakt tegen de ontbinding van de stamrecht BV. Dit bezwaar is afgewezen. De ontbinding kon niet meer ongedaan gemaakt worden.

lees meer >

14 SEPTEMBER 2011

Gratis woongenot is uitdeling van Stamrecht BV

Onlangs heeft Rechtbank Haarlem geoordeeld dat een Stamrecht BV een woning in Spanje slechts heeft aangeschaft om deze voor haar aandeelhouder beschikbaar te houden.
De opgelegde vpb-navorderingsaanslag dient in stand te blijven.

lees meer >

13 SEPTEMBER 2011

Inkomstenbelasting / Loonheffing - 'Wijzigingen in expatregeling hebben voor- Én nadelen'

De wijzigingen in de 30%-bewijsregel (‘expatregeling') vanaf najaar 2011, die staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs heeft aangekondigd, hebben verschillende consequenties voor Nederland als kenniseconomie. Het betreffen zowel mogelijk positieve als mogelijk negatieve effecten.

lees meer >

8 SEPTEMBER 2011

Verplichte notariËle akte bij oprichting (stamrecht) BV verdwijnt / wetsvoorstel in 2012 naar Tweede Kamer

De verplichting om bij het oprichten van een (stamrecht) BV langs de notaris te gaan verdwijnt.  Op die manier hoeven ondernemers minder kosten te maken bij het oprichten van een  (stamrecht) BV. De ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bereiden een wetswijziging voor om de verplichte notariële akte af te schaffen. Het streven is om dit voorstel in 2012 naar de Tweede Kamer te sturen.

lees meer >

5 SEPTEMBER 2011

Inkomstenbelasting - Lijfrente-constructie oud-regime slechts vier maanden geldig

Polishouders die de afgelopen vier maanden hun oud-regimelijfrente hebben omgezet in een bankspaarproduct op naam van hun echtgenoot, mogen het aldus genoten belastingvoordeel behouden. In alle andere gevallen wordt de constructie afgekeurd. Weekers fluit daarmee zijn eigen specialisten van de Belastingdienst formeel terug, zo meldt Het Financieele Dagblad.

lees meer >

30 AUGUSTUS 2011

Inkomstenbelasting - Besluit Weekers inzake oud-regimelijfrenten gepubliceerd

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een besluit gepubliceerd over oud-regimelijfrenten en de toerekening van lijfrentetermijnen aan echtgenoten. Het besluit beschrijft hoe wordt omgegaan met opgewekt vertrouwen als gevolg van een standpunt van de Belastingdienst inzake de wijziging van de begunstiging van oud-regimelijfrenten ten behoeve van de minstverdienende echtgenoot, gevolgd door omzetting in een lijfrentespaarrekening.

lees meer >

12 AUGUSTUS 2011

Al ruim 2 miljoen bezoekers mijnpensioenoverzicht.nl

In 1 januari 2011 heeft de Stichting Pensioenregister de website www.mijnpensioenoverzicht.nl gelanceerd.

lees meer >

12 AUGUSTUS 2011

Uw oud regime lijfrente-uitkering naar uw echtgenote?
Oudedagsvoorzieningen

De Belastingdienst heeft in april 2011 een gewijzigd standpunt kenbaar gemaakt over oud regime lijfrenten. Dit zijn lijfrenten die tot stand zijn gekomen, samengevat, voor 1992. Het gaat hierbij nu om het laten toekomen van de uitkeringen aan uw echtgenoot.

lees meer >

12 AUGUSTUS 2011

AOW vanaf verjaardag

Het AOW-ouderdomspensioen gaat met ingang van 1 januari 2012 niet meer in op de eerste dag van de maand waarin iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar met ingang van de dag waarop die leeftijd bereikt wordt.

lees meer >

8 AUGUSTUS 2011

Inkomstenbelasting - Saldomethode van toepassing op ten onrechte afgetrokken premies

De Hoge Raad oordeelt dat de in een aantal jaren onterecht afgetrokken lijfrentepremies toch in mindering komen op de te belasten afkoopsom.

lees meer >

25 juli 2011

Toepassing stamrecht vrijstelling en golden parachute 8 juli 2011

In artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB wordt een aanspraak op een periodieke uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon onder voorwaarden vrijgesteld. Van een aanspraak is in beginsel geen sprake wanneer de werkgever uitsluitend een bedrag ter beschikking stelt waarover de werknemer vrij kan beschikken, bijvoorbeeld voor de aankoop van een stamrecht. Dat de werkgever een aanspraak heeft toegekend kan minimaal blijken uit het feit dat de werkgever de ontslagvergoeding rechtstreeks stort bij een verzekeraar of op een geblokkeerde derdenrekening van een notaris of advocaat voor de aankoop van een stamrecht.

lees meer >

8 juli 2011

Boetes voor te laat van doen aangifte ook voor uw Stamrecht BV

De boetes voor het niet of te laat doen van een belastingaangiftes zijn sinds 1 januari 2010 fors verhoogd. Voor de vennootschapsbelasting legt de inspecteur in het meest gunstige geval een boete op van € 2.460, maar dit bedrag kan oplopen tot € 4.920.

De staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van vragen laten weten dat er geen beleid komt op grond waarvan de Belastingdienst deze boetes naar lagere bedragen zal gaan opleggen.

lees meer >

13 juni 2011

Omzetten pensioenaanspraak in stamrecht belast

10 juni 2011 - Het is niet mogelijk om als directeur-grootaandeelhouder gebruik te maken van de zogenoemde stamrechtvrijstelling bij het omzetten van een pensioenaanspraak in een stamrecht bij een bv. Bij omzetting zult u gewoon moeten afrekenen over de waarde van de pensioenaanspraak. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank in Breda.

lees meer >

30 april 2011

Gouden handdruk belastbaar in jaar van ontvangst

Advocaat-Generaal 12 april 2011, nr. 2010/02319
X is in 1996 ontslagen. Er start een ontslagprocedure die op 26 oktober 2001 wordt afgerond. X heeft recht op een gouden handdruk. Over de hoogte van de gouden handdruk bereiken X en zijn werkgever in 2002 overeenstemming. Op 4 december 2003 geeft X aan zijn werkgever door wat er met de gouden handdruk moet gebeuren. Hij wil de gouden handdruk in een keer ontvangen. In januari 2004 maakt de werkgever de gouden handdruk over onder inhouding van loonheffing.

lees meer >

26 april 2011

Gouden Handdruk Stamrecht B.V. : Afschaffing verklaring van geen bezwaar per 1 juli 2011

Vanaf 1 juli 2011 komt de huidige vorm van preventief toezicht (de verklaring van geen bezwaar) te vervallen. Dit wordt vervangen door een nieuwe vorm van continue toezicht tijdens de levensloop van de rechtspersoon. De belanghebbenden worden zeer binnenkort nader geïnformeerd over de praktische gevolgen hiervan. Ondanks het naderende einde van het preventieve toezicht, zal de wet aangaande dit toezicht tot het einde op de normale wijze worden uitgevoerd, om een lacune in het toezicht op rechtspersonen te voorkomen. Het preventieve toezicht wordt in de laatste maanden niet versoepeld.

lees meer >

25 april 2011

Verhoogde VUT-heffing met terugwerkende kracht van de baan

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een extra vut-heffing die met terugwerkende kracht aan vervroegd uitgetreden werknemers zou worden opgelegd, van tafel gehaald.

Weekers geeft daarmee gehoor aan bezwaren van o.a. werkgevers en het Verbond van Verzekeraars die vinden dat ontslagen werknemers door de strafheffing zwaar kunnen worden gedupeerd.

lees meer >

20 februari 2011

Strengere screening van uw BV

Stamrecht BV oprichten, u wordt strenger gescreend….

Vanaf de tweede helft 2011 zal het ministerie van Veiligheid en Justitie strenger gaan screenen bij de oprichting van een BV of bij een veranderende situatie van de BV. Deze nieuwe screening, integriteitstoets zal dus plaatsvinden gedurende de hele ‘levensloop’ van de BV en niet enkel bij het oprichten van de BV.

lees meer >

1 februari 2011

Belastingdienst strenger met ontslagvergoedingen in vorm van stamrecht

Deloitte meldt dat uit recente briefwisselingen met de Belastingdienst is gebleken dat de fiscus een strenger beleid gaat voeren met betrekking tot het goedkeuren van de ontslagvergoedingen in de vorm van een stamrecht.

lees meer >

1 februari 2011

Stamrecht vrijstelling bij oudere werknemers beperkt

Uit een door de Belastingdienst gepubliceerde handreiking blijkt dat in de situatie waarin een oudere werknemer een ontslagvergoeding krijgt het niet altijd mogelijk is om de gehele ontslagvergoeding onbelast in de vorm van een stamrecht uit te keren.

lees meer >